Wie zijn wij en wat willen we?

 
Een toekomstgerichte burgerbeweging

De Baarle Werkgroep, is ontstaan op Politics.be, een internet-discussieforum voor Vlamingen en Nederlanders over politiek en maatschappij. De Vlamingen vormen er de meerderheid, maar ook Noord-Nederlanders zijn er goed vertegenwoordigd.

Gedreven door gezamenlijke raakpunten, groeide het idee een groep op te richten die op een vriendschappelijke én kritische manier onze overeenkomsten en geschillen nader bekijkt. Inmiddels werd een aantal bijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 april 2007 in de grensgemeente Baarle-Hertog/Nassau, waar de contactgroep Baarle-werkgroep gedoopt werd.

In de werkgroep zijn alle politieke stromingen vertegenwoordigd, van rechts-conservatief over groen en centrum-democratisch tot progressief en uiterst-links. Een democratische instelling is vanzelfsprekend een vereiste om onze opdracht tot een goed einde te brengen: het democratisch deficit in de Belgische staatsstructuur, maar ook in Nederland, is precies onze eerste drijfveer om naar een Vlaams-Nederlandse integratie te streven. Ons integratiestreven is niet van romantische aard, maar pragmatisch geïnspireerd en gericht op onze directe toekomst in Europa en de wereld.

In deze fase werkt de Baarle Werkgroep als een bescheiden denktank, die met de eenvoudige middelen waarover zijn leden beschikken, alle terreinen onderzoekt waarop samenwerking mogelijk is, de pijnpunten signaleert en mogelijke oplossingen en structuren suggereert. De bedoeling is een coherent geheel aan ideeën op te bouwen, die aan de politieke wereld en de burgers uit Noord en Zuid kunnen aangeboden worden. De tweemaandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep gaan door in voor Nederlanders en Vlamingen vlot bereikbare plaatsen, in een informele, vriendschappelijke sfeer. De werkgroep had geen vast lidmaatschap, maar groeide wel gestaag.

In juli 2011 werd onze burgerbeweging officieel een stichting naar Nederlands recht: Stichting Baarle Werkgroep (SBW). Er kwam een bestuur en er is een actieve kern van vrijwilligers.

Van Vlaamse Beweging naar Nederlandse integratie

Vlaanderen en Nederland hebben al een historische band op bestuurlijk vlak. Tijdens de korte periode dat de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden verenigd waren (1815-1830), kenden beide naties een ongekende voorspoed. De tegennatuurlijke scheiding in 1830 was vooral voor Vlaanderen een culturele en economische ramp. Vele Vlaamse en Nederlandse gezaghebbende politici hebben zich al in die zin uitgesproken.

De jonge Belgische staat werd reeds vroeg na zijn stichting geconfronteerd met een ontluikende romantische Vlaamse Beweging. Die was volledig ingebed in het Belgisch staatsbestel en streefde enkel naar erkenning van de Nederlandse culturele eigenheid van de Vlamingen. Nochtans waren vele Vlamingen toen al het orangisme, dat een sterke culturele verbondenheid met Noord-Nederland benadrukte, genegen.

Vandaag verkeert de Belgische staat in een historische crisis. In de zomer van 2007 werd duidelijk dat de Vlaamse meerderheid geen minderheidspositie meer aanvaardt en een fundamentele hervorming van de staat wil, terwijl de Franstalige minderheid vooralsnog alle hefbomen van de macht gebruikt om deze democratisering tegen te houden. Daardoor is geen normale regeringsvorming meer mogelijk. Niemand kan voorspellen welke richting België als land wil en kan uitgaan.

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt terdege rekening gehouden met een splitsingsscenario, waarbij beide regio’s een verregaande vorm van autonomie verwerven, of zelfs volledige onafhankelijkheid. Wij willen en kunnen hier geen denkpistes vooropstellen, onze opdracht ligt op een ander vlak.

Om onze welvaart te verzekeren, moeten nieuwe horizonten verkend worden. Daarbij richten wij ons als Vlamingen en Nederlanders in de eerste plaats naar elkaar, onze natuurlijke biotoop. Samen beschikken Vlaanderen en Nederland over enorme troeven.

In het éénwordend Europa beschikken we reeds over een Europese munt, is een Europees leger in de maak en worden heel wat belangrijke beslissingen op EU-niveau genomen. Het is van groot belang dat we een gezaghebbende rol op Europees vlak opeisen. Als we onze krachten bundelen, behoren Vlaanderen en Nederland met 23 miljoen mensen tot de top van de welvarende landen. De grote EU-staten zullen terdege rekening moeten houden met de standpunten van een Vlaams-Nederlandse Confederatie.

Om al deze redenen streeft de Stichting Baarle Werkgroep naar een bestuurlijke hereniging van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden in een democratische confederatie.

Vlaanderen en Nederland: waarheen?

Tussen België/Vlaanderen en Nederland zijn de voorbije decennia al heel wat samenwerkingsvormen tot stand gekomen.

Op economisch vlak waren de Benelux-verdragen heilzaam voor beide landen. Onze centrale ligging, en niet in het minst onze wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, verder Vlissingen en Zeebrugge, de kanalen Gent-Terneuzen en het Amsterdam-Rijnkanaal, dragen ertoe bij dat we beschikken over veruit het grootste havengebied ter wereld, onze poort op Europa en de andere continenten. Bijkomende troeven zijn onze belangrijke luchthavens Zaventem en Schiphol. Een Vlaams-Nederlandse Confederatie kan een economische wereldmacht worden.

Op cultureel vlak zijn er het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland en de Taalunie, waar zowel door Nederlandse als Vlaamse taalkundigen op een voorbeeldige manier samengewerkt wordt. Integratie is ook nodig om de positie van de Nederlandse taal in Europa en de wereld veilig te stellen.

Ook op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs, zijn reeds meer grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die totaal nieuwe perspectieven openen.

Maar het maatschappelijk en institutioneel terrein is braakliggend. De Stichting Baarle Werkgroep zal op dit punt onderzoek verrichten en rapporten afleveren, die zullen overgemaakt worden aan de politieke partijen, overheden en individuele personen en organisaties in Noord en Zuid die er belangstelling voor betonen.

Wij zien het als onze taak om, in een eerste fase, behoedzaam de overeenkomsten en verschillen af te tasten en tot een synthese van de integratiemogelijkheden te komen. Tegelijk willen we hinderpalen voor een bestuurlijke hereniging opsporen en opruimen, en het idee van een democratische Vlaams-Nederlandse Confederatie laten doordringen in de media, de publieke opinie en de politiek in Vlaanderen en Nederland.

Indien u belangstelling hebt voor dit project of wil meewerken, contacteer ons. Alle reacties zijn welkom.

background