Statuten

 
Naam en zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Baarle Werkgroep.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarle-Nassau.
Doel

Artikel 2

 1. De stichting heeft als doel:
  1. het bevorderen van de integratie van de Lage Landen in het algemeen en Vlaanderen en Nederland in het bijzonder;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het organiseren van een daartoe bestemde werkgroep;
  2. het vastleggen van de door de werkgroep gewenste politieke doelstellingen in de tien politieke uitgangspunten, zoals geformuleerd in lid 3 van dit artikel;
  3. het regelmatig organiseren van bijeenkomsten van voorstanders van een verregaande integratie;
  4. het leggen van contacten met gelijkgezinde politici in Noord en Zuid;
  5. het ontwikkelen van ideeën over samenwerking en integratie van Vlaanderen en Nederland, en
  6. het voeren van promotie- en informatie acties die de integratie kunnen versnellen.
 3. De in lid 2 onder letter b bedoelde tien politieke uitgangspunten zijn:
  1. Democratie, dat wil zeggen het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de hoogste en enig wenselijke staatsvorm, én het is de drijfveer om naar een integratie van Vlaanderen en Nederland te streven.
  2. De breuk van achttien honderd dertig (1830) was een dramatische vergissing die de inwoners van de Zuidelijke Nederlanden tot een catastrofale achteruitgang veroordeelde.
  3. Een democratisch en doortastend bestuur wordt in de context van de Belgische staat, wegens het anti-Nederlandse wezen van de staat, onmogelijk gemaakt.
  4. De Lage Landen hebben naast een gemeenschappelijke geschiedenis en cultureel erfgoed, ook een gelijkaardige bestuurscultuur en mentaliteit die een doortastende natie mogelijk maken.
  5. Alle stappen in de richting van samenwerking en integratie van Vlaanderen en Nederland zijn welkom, maar samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op de bestaande staten Nederland en België, zijn gedoemd tot machteloosheid.
  6. Vlaanderen en Nederland moeten rechtstreeks met elkaar kunnen onderhandelen over een geïntegreerde staatsstructuur.
  7. Een confederale staatsstructuur is de beste vorm om de verscheidenheid van de Lage Landen te respecteren en te ontwikkelen.
  8. Vlaanderen en Nederland vormen de kern van de nieuwe staat die wordt nagestreefd.
  9. Brussel is één van de voornaamste steden van de Lage Landen en een belangrijke sluitsteen van de Confederatie. Een aangepast en actief overredingsbeleid is nodig om Brussel voor de Confederatie te winnen.
  10. De niet-Nederlandstalige gewesten van de Lage Landen, zoals Wallonië, Luxemburg en de Duitstalige Gemeenschap van België, horen thuis in een Confederatie der Lage Landen indien zij dat wensen.
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De bestuurders worden benoemd voor een door het bestuur te bepalen periode. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van in alle functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de Lage Landen op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een bestuurder daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste drie dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering; tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering; bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeenroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moeten worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de staturen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen; van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben ieder het recht tot het uitbrengen van twee (2) stemmen; in geval de functie van secretaris en van penningmeester door één bestuurslid wordt uitgeoefend, heeft deze bestuurder het recht tot het uitbrengen van twee (2) stemmen. De overige bestuurders hebben ieder het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt/verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Bestuur: defungeren

Artikel 7 Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikels het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden.
 4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten zullen, indien het bestuur daartoe besluit, worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek; deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mist de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar worden gemaakt.
Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin de onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
Statutenwijziging

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld; in andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Slotbepalingen

Artikel 13

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant bij deze oprichting:

 1. het bestuur bestaat uit zeven bestuurders;
 2. voor de eerste maal zijn benoemd tot bestuuders:
  1. de heer Jan Willem Gerrit de Weijer;
  2. de heer Paul Erwin Achille François Maes;
  3. de heer Peter Arseen Jozef de Burghgraeve;
  4. de heer Ernst Paul Niessen;
  5. de heer Frank Johan Simon Verhoeven;
  6. de heer Leo Emile Jozef Callens;
  7. de heer Niels Hunck;
 3. het eerste boekjaar eindigt per eenendertig december tweeduizend twaalf;
 4. het eerste kantooradres van de stichting is te (3742 EK) Baarn, Koekoeksbloemlaan 30.
Slottekst akte

De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van deze akte is vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant door mij, notaris, is deze waar nodig gewezen op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna de comparant heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen alsmede met beperkte voorlezing van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en vervolgens door mij, notaris ondertekend.

Bestuurswijzigingen
  Bestuursvergadering van 26 juni 2016:
 1. de heer Leo Emile Jozef Callens (voorzitter);
 2. de heer Ernst Paul Niessen (sekretaris);
 3. de heer Niels Hunck (penningmeester);
 4. de heer Frank Johan Simon Verhoeven;
 5. de heer Peter Arseen Jozef de Burghgraeve.
  Wijziging van 11 augustus 2018:
 1. de heer Leo Emile Jozef Callens (voorzitter);
 2. de heer Ernst Paul Niessen (sekretaris);
 3. de heer Niels Hunck (penningmeester);
 4. de heer Frank Johan Simon Verhoeven;

Bestuursvergadering van 8 januari 2023:

 1. de heer Leo Emile Jozef Callens (voorzitter);
 2. de heer Ernst Paul Niessen (sekretaris);
 3. de heer Niels Hunck (penningmeester);
 4. de heer Frank Johan Simon Verhoeven;
 5. de heer Sven Vanwing;
 6. de heer Marc Leys.
background