Beginselverklaring en uitgangspunten Stichting Baarle Werkgroep

 
Context

Steeds meer Vlamingen zijn geïnteresseerd in Nederland, steeds meer Nederlanders zijn geïnteresseerd in Vlaanderen. Elkaars cultuur kennen we al een tijdje, tegenwoordig ontdekken we ook elkaars politieke landschap en gevoeligheden, elkaars steden en regio’s, elkaars economie. Onze politieke systemen krijgen raakvlakken, onze wetgevingen en instellingen komen dichter bij elkaar, onze economieën raken verstrengeld.

De huidige politieke evoluties, lokaal zowel als geopolitiek, zetten die interesse stilaan om in een verlangen om ook politiek dichter bij elkaar te komen:

 • de Europese integratie loopt mank en gaat een richting uit die vele burgers niet wensen;
 • de mondiale terreurdreiging doet velen snakken naar een performante staat;de globaliserende economie en de dreigende Europese achteruitgang dwingt tot grotere gehelen die soepel op de veranderingen kunnen inspelen;
 • de Nederlandse taal wordt bedreigd;
 • het samenleven van Vlamingen en Franstaligen in België wordt moeilijk en het voortbestaan van de Belgische staat twijfelachtig.
Burgerbeweging

In die omstandigheden komen meer en meer Vlamingen en Nederlanders tot de conclusie dat hun lot verbonden is en dat ze de beste ontwikkelingskansen krijgen in een gezamenlijke staatstructuur.

Dit besef groeit sterk maar is veelal nog latent. Heel wat politici in Noord en Zuid zijn voorstander van een staatkundige integratie van Vlaanderen en Nederland, maar komen daar niet voor uit om pragmatische of machtspolitieke redenen.

Die beperking hebben wij als politiek geïnteresseerde burger niet: alleen de bekommernis over ons lot, onze welvaart en onze democratie drijft ons.

In die omstandigheden kwamen een aantal Vlaamse en Nederlandse leden van het internetforum www.politics.be op 28 april 2007 bijeen in de symbolische plaats Baarle, met de bedoeling een ontmoetingsgroep tussen Vlaamse en Nederlandse burgers op te richten. Deze ontmoetingsgroep evolueerde en is nu een burgerbeweging en officieel een stichting geworden.

Doelstellingen van de stichting

Doel van onze bijeenkomsten is elkaar leren kennen en uit te maken wat we samen verder kunnen doen om tot een verdere integratie van Vlaanderen en Nederland te komen:

 • het vastleggen van de door de stichting gewenste politieke doelstellingen;
 • regelmatige bijeenkomsten organiseren van Vlaamse en Nederlandse voorstanders van een verregaande Vlaams-Nederlandse integratie;
 • actief zijn als een burgerbeweging voor de Verenigde Lage Landen, het leggen van contacten met gelijkgezinde politici in Noord en Zuid;
 • het leggen van contacten met gelijkgezinde politici in Noord en Zuid;
 • het ontwikkelen van ideeën over samenwerking en integratie van Vlaanderen en Nederland;
 • het voeren van promotie-acties die de integratie kunnen versnellen.
Politieke uitgangspunten
 1. Democratie, dat wil zeggen het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de hoogste en enig wenselijke staatsvorm, én het is de drijfveer om naar een integratie van Vlaanderen en Nederland te streven.
 2. De breuk van achttien honderd dertig (1830) was een dramatische vergissing die de inwoners van de Zuidelijke Nederlanden tot een catastrofale achteruitgang veroordeelde.
 3. Een democratisch en doortastend bestuur wordt in de context van de Belgische staat, wegens het anti-Nederlandse wezen van de staat, onmogelijk gemaakt.
 4. De Lage Landen hebben naast een gemeenschappelijke geschiedenis en cultureel erfgoed, ook een gelijkaardige bestuurscultuur en mentaliteit die een doortastende natie mogelijk maken.
 5. Alle stappen in de richting van samenwerking en integratie van Vlaanderen en Nederland zijn welkom, maar samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op de bestaande staten Nederland en België, zijn gedoemd tot machteloosheid.
 6. Vlaanderen en Nederland moeten rechtstreeks met elkaar kunnen onderhandelen over een geïntegreerde staatsstructuur.
 7. Een confederale staatsstructuur is de beste vorm om de verscheidenheid van de Lage Landen te respecteren en te ontwikkelen.
 8. Vlaanderen en Nederland vormen de kern van de nieuwe staat die wordt nagestreefd.
 9. Brussel is één van de voornaamste steden van de Lage Landen en een belangrijke sluitsteen van de Confederatie. Een aangepast en actief overredingsbeleid is nodig om Brussel voor de Confederatie te winnen.
 10. De niet-Nederlandstalige gewesten van de Lage Landen, zoals Wallonië, Luxemburg en de Duitstalige Gemeenschap van België, horen thuis in een Confederatie der Lage Landen indien zij dat wensen.

Opgesteld in Baarle, 28 april 2007 en bijgewerkt in november 2011

background